Innkalling til årsmøte i DølaJazz – Lillehammer Jazzfestival

Onsdag 22. februar 2017 kl. 19.00 på Café Stasjonen

Funksjonærer ved siste års festival samt medlemmer av Blue Note Jazzklubb er medlemmer i DølaJazz – Lillehammer Jazzfestival, og har møte-, tale-, og stemmerett ved foreningens årsmøte.

Årsrapport og regnskap kan lastes ned fra www.dolajazz.no ca. en uke før årsmøtet. Det vil bli servert kake og kaffe under møtet.

 

Sakliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste

  2. Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

  3. Gjennomgang av styrets årsrapport v/styreleder

  4. Behandling av regnskap v/ styreleder

  5. Behandling av innkomne forslag

  6. Valg av styreleder, styremedlemmer og valgkomité

  7. Eventuelt (det kan ikke fattes vedtak under denne posten)

Saker som ønskes behandlet under punkt 5 må meldes styret innen onsdag 08. februar 2017 til styreleder@dolajazz.no

 

Med vennlig hilsen
Styret i DølaJazz – Lillehammer Jazzfestival 2016

v/styreleder